Sprzedawca i dystrybutor

Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?

Dystrybutor energii to instytucja odpowiedzialna za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie, w skład której wchodzą min. linie przesyłowe, stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe. Na danym terenie wszystkich odbiorców obsługuje jeden dystrybutor. Odbiorcy energii nie mają możliwości zmiany dystrybutora.

Kim jest sprzedawca energii elektrycznej?

Sprzedawca (dostawca) jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy.

Jaka jest praktyczna różnica pomiędzy sprzedawcą a dystrybutorem ?

Najprościej mówiąc Dystrybutor - OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego,  jest właścicielem kabla biegnącego do Twojej firmy  z elektrowni, odpowiada on za ciągłość dostaw, jakość prądu i dba o należyte odczyty liczników.

Sprzedawca, czyli np. firma XXX, korzystając z kabli i urządzeń dystrybutora sprzedaje Ci  energię elektryczna w zakontraktowanej ilości. A następnie korzystając z informacji przesłanych przez Dystrybutora fakturuje ilość faktycznie zużytej energii.

Od kogo mogę kupować energię?

Energię można kupić od każdej firmy posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną. Koncesje te przyznaje Urząd Regulacji Energetyki (URE). Sprzedawca energii powinien posiadać podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną. Dokument ten umożliwia sprzedawcy handel energią pochodzącą od dystrybutora, na terenie którego znajduje się odbiorca energii.

Czy mogę zmienić sprzedawcę i dystrybutora energii?

Twoja firma może zmienić sprzedawcę, ale nie dystrybutora. Określa to ustawa, na mocy której każdy dystrybutor odpowiada za określony obszar obejmujący wszystkie końcowe miejsca poboru energii.